Tor SOCIOS SILESIA

Gliwice, Polska
10.02.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do zakończenia zapisów zostało

Ilość uczestników

55

Nazwa zawodów

Tor SOCIOS SILESIA

Lokalizacja

Gliwice, Polska

Start

10.02.2019 09:00

Kategoria zawodów

Inne

Strona zawodów

https://www.facebook.com/%C5%9Al%C4%85ska-Liga-OCR-545640645916193/

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

-

E-mail organizatora

czelendzocr@gmail.com

Telefon organizatora

730071181

UWAGA

UWAGA !!! Numery kont do rejestracji na wybrany czelendzOCR :
( w tytule piszemy : Sląska Liga OCR, imie nazwisko) -wpłąty do 5dni od zapisów
,potwierdzenie wysyłąmy na maila Ligi

Lubię Burpees’y
(ING) – 53 1050 1214 1000 0097 0287 8696

Socios Silesia
22 1140 2004 0000 3002 7067 3035

Monkeyfle

tor Eko-Okna Runners
Santander 45 1090 1766 0000 0001 0918 6430

OCR VILLAGE - FINAŁ LIGI
Nest bank: 87 1870 1045 2078 1030 8343 0001

Klasyfikacje

Open

Płeć

K,M

Wiek

99-99

Uczestników

55


Informacja o opłacie startowej i terminie płatności znajduje się w regulaminie zawodów.

Regulamin Ślunskiej Ligi CzelendżOCR


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze sportowym organizowanych przez Nieformalne Zrzeszenie Ślunskich Drużyn OCR.
2. Dla celów promocji wydarzeń sportowych używa się określenia Ślunska Liga CzelendżOCR

– dalej zwane Ligą.

3. Stroną promującą wydarzenia sportowe w obrębie Ligi są portale społecznościowe.

4. Udział w każdym wydarzeniu sportowym jest całkowicie dobrowolny.

5. Aktywny udział w każdym wydarzeniu sportowym jest możliwy - wyłącznie - po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją, wyrażeniu odpowiednich zgód, złożenia odpowiednich oświadczeń i akceptacji wszystkich warunków uczestnictwa.
6. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe.


II. CELE

Celem jest organizacja serii wydarzeń sportowych na terenie województwa Śląskiego i propagowanie aktywności ruchowej, która wymaga połączenia:

1. Umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej – bieganie, wspinaczka, gimnastyka, crossfit etc;

2. Rywalizacji;

3. Wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.


III. ORGANIZATOR

Organizatorami wszystkich wydarzeń sportowych z cyklu Ślunskiej Ligi CzelendżOCR jest Nieformalne Zrzeszenie Ślunskich Drużyn OCR i zwane dalej „Organizatorem”.IV. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

Ślunska Liga CzelendżOCR to wydarzenia nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano Najlepszego Zawodnika/Zawodniczki i Najlepszej Drużyny. CzelendżeOCR polegają na wykonywaniu odpowiednich zadań na czas lub


Strona 1


liczbę powtórzeń w jednostce czasu lub inne konkurencje podane do wiadomości przez organizatora z wyprzedzeniem 3 dni przed wydarzeniem. Na CzelendżeOCR składają się takie elementy jak przeszkody znane z biegów OCR, ćwiczenia crossfit, biegi, ćwiczenia ogólne – wszystkie te elementy weryfikują sprawność, skoczność, siłę, odporność psychiczną i wolę walki uczestników.


UCZESTNIK – to osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu sportowym, po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności opisanych w niniejszym Regulaminie lub innych warunków wskazanych przez Organizatora.

Udział w wydarzeniach sportowych Ślunskiej Ligi CzelendżOCR wymaga sprawności fizycznej, odporności psychicznej i wytrwałości. Udział w wydarzeniach sportowych Ślunskiej Ligi CzelendżOCR niesie za sobą znane i nieprzewidziane ryzyko fizycznych obrażeń lub/i śmierci, choroby lub/i zniszczenia lub utraty osobistej własności. Udział w wydarzeniach sportowych Ślunskiej Ligi CzelendżOCR jest całkowicie dobrowolny i wynikający z wolnej woli Uczestnika, który musi zaakceptować każde i całe ryzyko oraz wyrazić zgody i potwierdzić, że jego udział w każdym z Wydarzeń następuje z własnej, nieprzymuszonej woli i jest całkowicie dobrowolny, niezależnie od tego co zostało mu zasugerowane w jakikolwiek sposób. Uczestnik ma pełne prawo wyboru i może w każdej chwili odstąpić od realizacji uczestnictwa, począwszy od startu. Uczestnik nie musi uczestniczyć w żadnym ćwiczeniu, przeszkodzie i może się wycofać z uczestnictwa w każdym dowolnym momencie. Uczestnik sam decyduje o tym, czy jego stan zdrowia, kondycja, czy inne uwarunkowania umożliwiają mu udział w wydarzeniu lub jego części.
V. TERMIN I MIEJSCE WYDARZEŃ, CHARAKTERYSTYKA WYDARZEŃ

1. Wydarzenia sportowe odbywają się na terenie województwa Śląskiego.

2. Dane jak godzina startu, harmonogram, szczegółowe zadania do wykonania w Czelendżu oraz szczegółowe zasady zadań w ramach pojedynczego Czelendżu, będą dostępne na stronie wydarzenia w portalach społecznościowych najpóźniej na 3 dni przed wydarzeniem.

3. Miejsca i terminy Wydarzeń:

1) 3 luty – Tor i sala Lubię Burpees’y

2) 10 luty – Tor SOCIOS SILESIA

3) 24 luty – Sala MonkeyFly

4) 10 marzec – Tor EkoOkna Runners

5) 14 kwiecień - Finał Ligi – OCR villageStrona 2


Każde wydarzenie sportowe w ramach Ligi będzie się cechowało swoim unikalnym elementem, charakterem oraz nazwą, co będzie wynikać bezpośrednio z charakterystyki miejsca wydarzenia.


1) Tor i sala Lubię Burpees’y – „CzelendżOCR - W Cross barpisów”

2) Tor SOCIOS SILESIA – „CzelendżOCR – Jadymy Durś”

3) Sala MonkeyFly – „CzelendżOCR – Z przeszkodą wśród zwierząt”

4) Tor EkoOkna Runners – „CzelendżOCR – Okno na świat OCeRów”

5) Tor OCR village - „CzelendżOCR - Finalne porachunki”


Każdy CzelendżOCR będzie się składać z minimum 3 zadań eliminacyjnych. Zadania eliminacyjne mogą być rozgrywane równolegle, a uczestnicy mogą zostać w sposób losowy przydzieleni do kolejności wykonywanych zadań. Celem takiego rozwiązania jest maksymalne skrócenie czasu trwania eliminacji (do 3h max). Poszczególne zadania eliminacyjne, w zależności od możliwości organizatora oraz specyfiki zadania mogą być przeprowadzane seriami (2-5 zawodników ) lub pojedynczo (1 zawodnik)

Na podstawie wyników eliminacji (wg punktacji i/lub czasów) zostanie wyłoniona finałowa 4-8 najlepszych zawodników (w zależności od frekwencji – założenie ¾ odpada)


4. W każdym CzelendżuOCR mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w wydarzeniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Ligi, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem biegu, chyba, że okaże się to niemożliwe. Dokonanie zmian nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez podania przyczyn. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania się na inne wydarzenie lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej za odwołane wydarzenie. O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie Ligi, przekazując szczegóły zapisu na inny bieg lub zwrotu wniesionych opłat.

7. Przed rozpoczęciem każdych zawodów zostaną przez organizatora omówione i zaprezentowane standardy wykonywania zadań. Uczestnicy muszą ich przestrzegac pod groźbą kary obniżenia punktacji, niezaliczenia zadania bądź dyskwalifikacji.

8. Zakaz używania kleju i innych substancji poprawiających chwyt. Wyjątkiem jest magnezja.

Strona 3


VI. UCZESTNICTWO


1. W imprezach mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat.

2. Warunkiem udziału w każdym wydarzeniu sportowym jest każdorazowo:

a) Opłata + wypełnienie formularza zgłoszeniowego OPISAĆ SPOSÓB REJESTRACJI
ZAWODNIKÓW PRZEZ PORTAL BARBARIAN
b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;

c) Akceptacja udziału na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia;

d) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej;
e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.

3. Wzór oświadczenia zawierającego zgody, o których mowa w ust. 2 lit. c-e, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

VII ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:

• Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

• Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,

• Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

• Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

• Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

• Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

• Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,Strona 4


• Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w wydarzeniu w postaci zdjęć przebiegu wydarzenia.


2. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt. powyżej odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego regulaminu podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem.

Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych. Oświadczenie woli – zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c. odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”.

Lista oficjalnych partnerów Organizatora i sponsorów, którzy mogą publikować wizerunek Uczestnika dostępna jest na Stronie internetowej Organizatora.


VIII. ZASADY ZAPISÓW

1. Limit uczestników jest ustalony na max. 60 osób dla każdej imprezy.

2. Warunkiem zapisania się na bieg jest wypełnienie zgłoszenia i uiszczenie opłaty.

3. Zapisy na bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do 3 dnia przed dniem, w którym odbędzie się wydarzenie.

4. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc, przy czym Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego osobom, które dokonają zapisu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

5. Zapisy online zamykane są na 3 dni przed danym biegiem. Po tym terminie Uczestnik może dokonać zapisu wyłącznie w biurze zawodów danego biegu.

6. Na pierwsze wydarzenie w ramach Ligi zapisy przyjmowane są do osiągnięcia limitu zawodników. Na kolejne wydarzenia pierwszych 15 zawodników z klasyfikacji ma miejsca gwarantowane, jeżeli dokonają zapisu i opłaty do 3 dni przed wydarzeniem.

7. Pula zawodników dla drużyn partnerskich : 5 zawodników - miejsca gwarantowane, jeżeli dokonają zapisu i opłaty do 3 dni przed wydarzeniem.

Wykaz drużyn partnerskich:


Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU